H. Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid

Kevin van den Berg (Facebook)

door K. van den Berg 

Het werk van de onbekende pater Marcel is niet los te zien van het leven van Teresa Helena Higginson. Dit boek dient als een handboek, zoals het door de schrijver genoemd wordt, om de openbaringen van Higginson te begrijpen en te “beleven”.

Het taalgebruik is in sommige opzichten ouderwets voor ons en een term als beleven had misschien een andere connotatie voor pater Marcel dan het voor ons heeft. Op geen enkele manier bedoelt hij, naar mijn mening, dat de lezer van het handboek zelf in staat zou zijn een mystieke ervaring te hebben.

Dit naslagwerk dient meer als richtlijn om Bijbelse verhalen te herinterpreteren en inzichten van Teresa Helena Higginson beter te begrijpen. Er wordt simpel gezegd dus niets nieuws verteld, maar wel wordt er getracht om Higginsons ervaring inzichtelijk te maken en haar boodschap te verspreiden.

Veel is er niet bekend over Pater Marcel, maar dat hij geloofde in de boodschap van Higginson is wel duidelijk. Hij schreef dit handboek op basis van zijn overtuiging, maar ook schreef hij een korte biografische schets over het leven van Teresa Higginson en ondernam hij een reis naar Engeland, waar Teresa vandaan kwam. Beide werken zijn ook te vinden in het eerste deel van hetzelfde boek, waarvan dit tweede deel het handboek is.

Het kernwoord rondom Higginson is ‘Goddelijke Wijsheid’, die voor mensen te vinden is in wat Jezus vertelt. Dit behoeft verdere uitleg, maar het is dus niet verbazend dat de focus in dit handboek ligt op het Nieuwe Testament en voornamelijk op de Evangeliën.

Higginson werd gezien als een potentiële heilige, maar is nooit daadwerkelijk heilig verklaart door Rome. Pater Marcel geeft daarom aan niet vooruit te willen lopen op het besluit van de Kerk en in het geval van eventuele dubbelzinnigheid zegt hij de leer van de Kerk aan te houden. Zoals gezegd dient dit handboek voor het inzichtelijk maken van de ‘goddelijke Wijsheid’, maar wat is dat precies? Kort samengevat heerst er bij Pater Marcel (en gebaseerd op Higginson) de opvatting dat Goddelijke Wijsheid voor mensen niet te bevatten is, maar in de vorm van Jezus, die God als Mens is, het wel inzichtelijk geworden is. Jezus is in de drie-eenheid God en in Hem is de Goddelijke Wijsheid als het ware menselijk gemaakt. Behalve dit, vinden wij in Jezus, volmaakt Menselijke Wijsheid, omdat Jezus zowel God als Mens is. Het uitgangspunt is dat Jezus’ leer zowel Goddelijke Wijsheid als ultiem Menselijke Wijsheid bezit.

Het naslagweg van pater Marcel focust zich vooral op het vinden en volgen van Jezus’ leer in onze moderne tijd. In welke opzichten heeft onze samenleving geleid tot wat het verloochenen van Jezus’ leer genoemd kan worden? In hoeverre wordt de ultiem menselijke wijsheid niet erkent in Jezus, maar vervangen door hoogmoed over ons eigen (menselijke) intellect?

Het zijn de vragen die pater Marcel behandelt, naast de uiteenzettingen en oefeningen die hij geeft om inzicht te krijgen in Jezus’ Goddelijke leer voor mensen. Met de focus op de modernere tijd, noemt hij zijn boek niet voor niets: ‘Boodschap van Wijsheid Gods voor de XXste eeuw’.”


HANDBOEK


 TOEKOMST

Aan Teresa Higginson is voorspeld dat deze godsvrucht vooral in de laatste tijden zal beoefend worden en wel hierom: het ongeloof zal op de wereld verspreid zijn en de menigte zal weer geworden zijn het volk dat gezeten is in de duisternis (Matt.4,16)”.

Het licht van het geloof zal stilaan uitdoven, want “bij de komst van de Heiland zal er nog weinig geloof zijn” (Lc.18,8) zegt het evangelie. Daarom zullen dan alle gelovigen steun en hulp vinden in deze godsvrucht om hun geloof te bewaren, als zij het rondom hen zien uitdoven. Grote kracht zal van hen gevraagd worden om getrouw te blijven, maar deze die Jezus’ Wijsheid zullen vereren, zullen die kracht bekomen.

Een andere reden is, dat, naarmate het oordeel nadert, waarin vooral de wijsheid van Jezus zal uitschitteren, het past, dat wij daarmede ook meer rekening houden. Een gelovige moet “zijn uitersten gedenken” (Ecl.7,40) om niet te zondigen, waarom zou hij dan niet de wijsheid leren beminnen die hem oordelen zal. Hoe meer hij eraan denkt, hoe verder hij van de zonden zal wegvluchten en hoe minder hij dit oordeel vrezen moet. Zij immers die deze godsvrucht bezitten, zullen niet geoordeeld worden. “Voorwaar, voorwaar: Ik zeg u: wie naar mijn woord luistert en Hem gelooft die Mij zond, die heeft het eeuwig leven en gaat naar het oordeel niet.” (Joh.5,24) Welnu, naar Jezus luisteren, is zijn leer aanvaarden. Verre van naar het oordeel te gaan zullen wij met Hem medeoordelen.

Zo kunnen we nu ook aanvaarden dat die wijsheid het “teken zal zijn dat op het voorhoofd der uitverkorenen zal staan”, d.i. het lijden gedragen uit liefde tot God; want dit zal het lastige zijn voor de laatste gelovigen: te aanvaarden, dat alle rampen uit de hand van de Alwijze komen, en dat al het lijden, dat zij moeten dragen, door Jezus gekend is en toegelaten tot de loutering der uitverkorenen.