Voorwoord

Focus op de moderne tijd

Neerlandicus en schrijver K. van den Berg: “Het werk van de onbekende pater Marcel is niet los te zien van het leven van Teresa Helena Higginson. Dit boek dient als een handboek, zoals het door de schrijver genoemd wordt, om de openbaringen van Higginson te begrijpen en te “beleven”. Het taalgebruik is in sommige opzichten ouderwets voor ons en een term als beleven had misschien een andere connotatie voor pater Marcel dan het voor ons heeft. Op geen enkele manier bedoelt hij, naar mijn mening, dat de lezer van het handboek zelf in staat zou zijn een mystieke ervaring te hebben. Dit naslagwerk dient meer als richtlijn om Bijbelse verhalen te herinterpreteren en inzichten van Teresa Helena Higginson beter te begrijpen. Er wordt simpel gezegd dus niets nieuws verteld, maar wel wordt er getracht om Higginsons ervaring inzichtelijk te maken en haar boodschap te verspreiden.

Veel is er niet bekend over Pater Marcel, maar dat hij geloofde in de boodschap van Higginson is wel duidelijk. Hij schreef dit handboek op basis van zijn overtuiging, maar ook schreef hij een korte biografische schets over het leven van Teresa Higginson en ondernam hij een reis naar Engeland, waar Teresa vandaan kwam. Beide werken zijn ook te vinden in het eerste deel van hetzelfde boek, waarvan dit tweede deel het handboek is.

Het kernwoord rondom Higginson is ‘goddelijke wijsheid’, die voor mensen te vinden is in wat Jezus vertelt. Dit behoeft verdere uitleg, maar het is dus niet verbazend dat de focus in dit handboek ligt op het Nieuwe Testament en voornamelijk op de Evangeliën. Higginson werd gezien als een potentiële heilige, maar is nooit daadwerkelijk heilig verklaart door Rome. Pater Marcel geeft daarom aan niet vooruit te willen lopen op het besluit van de Kerk en in het geval van eventuele dubbelzinnigheid zegt hij de leer van de Kerk aan te houden. Zoals gezegd dient dit handboek voor het inzichtelijk maken van de ‘goddelijke Wijsheid’, maar wat is dat precies? Kort samengevat heerst er bij Pater Marcel (en gebaseerd op Higginson) de opvatting dat Goddelijke Wijsheid voor mensen niet te bevatten is, maar in de vorm van Jezus, die God als mens is, het wel inzichtelijk geworden is. Jezus is in de drie-eenheid God en in Hem is de Goddelijke Wijsheid als het ware menselijk gemaakt. Behalve dit, vinden wij in Jezus, volmaakt menselijke wijsheid, omdat Jezus zowel God als mens is. Het uitgangspunt is dat Jezus’ leer zowel Goddelijke Wijsheid als ultiem menselijke wijsheid bezit.

Het naslagweg van pater Marcel focust zich vooral op het vinden en volgen van Jezus’ leer in onze moderne tijd. In welke opzichten heeft onze samenleving geleid tot wat het verloochenen van Jezus’ leer genoemd kan worden? In hoeverre wordt de ultiem menselijke wijsheid niet erkent in Jezus, maar vervangen door hoogmoed over ons eigen (menselijke) intellect? Het zijn de vragen die pater Marcel behandelt, naast de uiteenzettingen en oefeningen die hij geeft om inzicht te krijgen in Jezus’ Goddelijke leer voor mensen. Met de focus op de modernere tijd, noemt hij zijn boek niet voor niets: ‘Boodschap van wijsheid Gods voor de XXste eeuw’.”

Steun en hulp

Aan Teresa Higginson is voorspeld dat deze godsvrucht vooral in de laatste tijden zal beoefend worden en wel hierom; “het ongeloof zal op de wereld verspreid zijn en de menigte zal weer geworden zijn het volk dat gezeten is in de duisternis (Math.4,16)”. Het licht van het geloof zal langzaamaan uitdoven, want “bij de komst van de Heiland zal er nog weinig geloof zijn” (Lc.18,8) zegt het evangelie. Daarom zullen dan alle gelovigen steun en hulp vinden in deze godsvrucht om hun geloof te bewaren, als zij het rondom hen zien uitdoven. Grote kracht zal van hen gevraagd worden om getrouw te blijven, maar degenen die Jezus’ Wijsheid zullen vereren, zullen die kracht bekomen.

Zo kunnen we aanvaarden dat die wijsheid het “teken zal zijn dat op het voorhoofd van de uitverkorenen zal staan”, d.i. het lijden gedragen uit liefde tot God; want dit zal het lastige zijn voor de laatste gelovigen: te aanvaarden dat alle rampen uit de hand van de Alwijze komen, en dat al het lijden, dat zij moeten dragen, door Jezus gekend is en toegelaten tot de loutering van de uitverkorenen. Ook is er nog voorspeld dat deze godsvrucht pas goed uitbreiding zal vinden wanneer het Rijk Gods geheel en al op aarde zal gevestigd zijn.

Pater Marcel

Over de schrijver Z.E.P. Marcel is zeer weinig bekend. Hij was een pater kapucijn. Z.E.P. staat waarschijnlijk voor: Zeer Eerwaarde Pater. Nergens wordt de volledige naam vermeld van de pater en nergens een woord over zijn woon- of werkadres. Gegevens ontbreken over waar de twee manuscripten zijn geschreven en/of uitgegeven; er worden geen jaartallen genoemd, op een paar na: (a) de reis naar Engeland in 1937, (b) de vermelding van de tweede wereldoorlog 1940-1945 en (c) het jaartal 1962. Marcel heeft hulp gekregen bij het typen van medewerkers uit Brugge. In het reisverslag wordt tevens de stad Brugge genoemd als uitgangspositie voor de reis naar Engeland.

Ik heb een vermoeden dat deze geschriften een aantal jaren in het bezit zijn geweest van een uitgeverij in België, welke nu niet meer bestaat. Daar de opportuniteit afwezig werd geacht tot uitgave van deze voorname documenten, werd er geen aandacht meer aan geschonken. Deze papieren zijn later van hand tot hand gegaan; van de opgeheven uitgeverij Hovine naar de Nederlandse contactpersoon van de uitgeverij, mevrouw Niemands, en later naar de heer D. Tenslotte is het manuscript in 1977 in mijn bezit gekomen. Moge het pionierswerk van pater Marcel vrucht dragen ook in de XXI-ste eeuw!

Bij het tot stand komen van dit werk – speciaal voor Internet en bijgevolg voor een grotere lezerskring – heb ik gebruik gemaakt van twee bundels met getypte pagina’s:

1). “Boodschap van de Wijsheid Gods voor de XX-ste Eeuw”, Pater Marcel en J.J., Tweede vervolg, Handboek voor de Godsvrucht tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid (blz.1-103), met kaft;

img3

2). “Boodschap van de Wijsheid Gods voor de XX-ste Eeuw”, Pater Marcel en J. J.; Geest van Teresa Higginson, korte levensschets (blz. 1-15); Naklanken uit 1937 (het betreft het onderzoek naar de bronnen en getuigen rondom Teresa Helena Higginson in relatie tot de Devotie tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid; onderzoek- en reisverslag gemaakt door pater Marcel in oktober 1937), reis naar Engeland (blz. 16-51), met kaft;

Ik ben op zoek naar informatie over de schrijver Z.E.P.Marcel. De gevonden nieuwe gegevens zullen worden verzameld op deze webpagina.

Update 26 december 2012: Pater Marcel is in ieder geval niet; Pater Marcel De Bie ofm van de Fraterniteit Brugge Boeverie; geboren  te Heist-op-den-Berg op 24 juli 1923; werd minderbroeder-kapucijn op 14 september 1941; priester gewijd op 13 februari 1949; overleden op 21 maart 2010 in het WZC Herdershove te Brugge. Tijdens de reis naar Engeland in 1937 was deze pater Marcel pas 15 jaar oud! Pater de Bie trad in het klooster in 1941 (na 1937).

Landgraaf, 24 december 2012 pastoor Geudens