De spiritualiteit van Teresa Higginson

Door Christopher Findlay-Wilson

Vóór de drastische snoei van het devotionele leven in de Kerk was de naam van Teresa Higginson gemeengoed in Engeland, vooral in het noordwesten. Haar zaak voor heiligverklaring ging in 1937 naar Rome. Een reeks brieven in De tafel van november 1937 tot maart 1938 getuigt van een ongelooflijke toewijding aan haar.

Ze leek een beetje op een vrouwelijke versie van Pater Pio; in alle opzichten bezat zij de stigmata, verrichtte genezingen en wonderen, deed profetieën en bereikte het mystieke huwelijk. Haar geestelijk leidsman voor de laatste tweeëntwintig jaar van haar leven, kanunnik Snow, verklaarde dat hij geloofde dat ze niet alleen een heilige was, maar “een van de grootste heiligen die Almachtige God ooit in zijn Kerk heeft opgewekt”. Toch werd haar zaak op de lange baan geschoven – om blijkbaar geen andere echte reden dan dat er veel claims werden gemaakt voor devoties aan Onze-Lieve-Heer – en Rome kon ze niet aan. Misschien werd ze, net als bij de heilige Faustina en de Goddelijke Barmhartigheid, gered voor een latere tijd.

Teresa werd geboren in het heiligdom van Holywell, Noord-Wales op 27 mei 1844, uit een vrome bekeerlingenmoeder en een stonyhurst-opgeleide vader. Ze groeide op met vijf zussen en drie broers in hun huis in Gainsborough. Het huis bezat een oratorium dat werd gebruikt als een miscentrum voor alle lokale katholieken. Pater Ignatius Spenser en de zalige DominicUs Barberi kwamen wel eens op bezoek. Teresa’s leven was er een van buitengewone toewijding aan God van jongs af aan. Ze beoefende enkele strenge boetedoeningen en toch leek ze voor de buitenwereld gewoon een normaal jong meisje. Ze werd op 10-jarige leeftijd weggestuurd om naar een klooster te gaan, wat ze erg moeilijk vond. Toen ze op 21-jarige leeftijd vertrok, profeteerde pater Ignatius Spenser dat ze geen religieuze zou worden – hoewel ze vele jaren in een klooster zou wonen, en dat ze heel trouw aan God zou moeten zijn omdat Hij een speciaal plan voor haar had. Op dat moment verloor haar vader zijn geld en Teresa nam het naaien op zich om het gezin te helpen. Maar even daarna brak er een pokken- en cholera-epidemie uit en kon ze ingrijpen om de pastoor in Bootle te helpen die een leraar op zijn school nodig had. Ze bleek een uitstekende lerares te zijn en zou later werken op scholen in Orrell, Wigan, Sabden en Eccleshall. Ze vervulde de profetie van pater Spenser door 12 jaar in een klooster in Edinburgh te wonen en daar te helpen op lokale scholen. Haar laatste onderwijspost was in Chudleigh in Devon, waar ze in 1905 studeerde.

Visioen van het Heilige Hoofd

Er waren periodes in haar leven waarin – tot haar uiterste versterving – de bovennatuurlijke kant van haar leven heel duidelijk werd voor de mensen om haar heen. Ze zou in extase raken en haar onderkomens zouden af en toe geplaagd worden door de duivel. Maar het is door haar eigen brieven, geschreven in gehoorzaamheid aan haar twee spirituele leiders, dat haar buitengewone innerlijke leven bekend wordt. Veel van deze brieven worden nu verzameld. Ze onthullen de voortgang van haar spirituele leven door de staten van de mystieke omhelzingen en het mystieke huwelijk, en vooral Gods plan voor toewijding aan het Heilige Hoofd. Op het feest van het Heilig Hart in 1879 trok Teresa zich enige tijd na het bijwonen van de mis terug in haar kamer. Ze schreef: “Ik overwoog de buitensporige liefde van het Heilig Hart en offerde aan mijn Goddelijke Bruidegomdit dezelfde liefde om onze kilte goed te maken, en Zijn standvastigheid en Oneindige rijkdom om onze armoede en ellende goed te maken, toen onze goddelijke Heer plotseling de Goddelijkheid voor mij voorstelde als een zeer grote heldere kristallen steen waarin alle dingen worden weerspiegeld of zijn, heden in het verleden en in de toekomst, op zo’n manier dat alle dingen in Hem aanwezig zijn. “Deze immense edelsteen zond stromen van rijk gekleurde lichten uit die onvergelijkbaar helderder waren dan tienduizend zonnen, waarvan ik begreep dat ze de Oneindige Eigenschappen van God vertegenwoordigden. ” Dit grote juweel leek ook bedekt te zijn met ontelbare ogen, waarvan ik begreep dat ze de Wijsheid en Kennis van God vertegenwoordigden… Onze Gezegende Heer toonde me deze Goddelijke Wijsheid zoals ik zei als de leidende kracht die de bewegingen en genegenheden van het Geschokte Hart regelde, me liet zien dat het hetzelfde effect en dezelfde kracht had over zijn minste actie, en het ophief, terwijl de zon damp uit de oceaan opzuigt. Hij gaf me te begrijpen dat een speciale toewijding en verering moest worden betaald aan het Heilige Hoofd van Onze Heer als de Zetel van goddelijke Wijsheid en leidende kracht van het Heilig Hart, en zo deze hemelse devotie te voltooien.

Het Hoofd als ‘Zetel van Wijsheid’ en heiligdom van de ziel

Teresa’s hele leven werd doordrenkt met een liefde voor het Heilige Hoofd van Christus. Het lijkt erop dat de vele buitengewone genaden die zij ontving, werden gegeven om haar voor te bereiden om deze toewijding te openbaren, uit te leggen en te bevorderen. Op 27 april 1880 schreef ze: “Het is de Wil van onze lieve Gezegende Heer dat Zijn Heilig Hoofd aanbeden wordt als de Zetel van Goddelijke Wijsheid: niet het Heilige Hoofd alleen, (ik bedoel als we Zijn heilige Handen en Voeten aanbidden) nee, maar het Hoofd als het heiligdom van de krachten van de Ziel en de vermogens van de Geest en daarin de Wijsheid die elke genegenheid van het Heilig Hart en bewegingen van het hele Wezen van Jezus, onze Heer en God. Het is niet Zijn goddelijke Wil dat de eigenschappen of abstracten van de ziel of geest, of die goddelijke Wijsheid die allen in Hem (de Godmens) leidde, een afzonderlijke aanbidding zou moeten hebben, maar dat ze allemaal speciaal geëerd zouden moeten worden en Zijn Heilige Hoofd aanbeden zou worden als hun Tempel. En onze lieve Gezegende Heer heeft mij ook laten zien hoe het hoofd ook het centrum is van alle zintuigen van het lichaam, en dat deze devotie de voltooiing is, niet alleen van de devotie tot het Heilig Hart, maar de bekroning en vervolmaking van alle devoties.” Onze Heer vroeg om een feestdag van genoegdoening op de vrijdag na het Heilig Hart. Hij toonde Teresa de buitengewone eer die het hem zou geven en ook de genaden die het zou aantrekken – dat het individuen tot grote hoogten van heiligheid zou verheffen. Het zou het enige grote middel zijn voor de bekering van Engeland, die inderdaad de schade die de Reformatie heeft aangericht ‘meer dan herstelt’. Als we eerlijk zijn, kan de toewijding aan het Heilige Hoofd om te beginnen een beetje vreemd klinken. Op de een of andere manier is de beeldspraak van het hart directer toegankelijk. Bij nader inzien is het echter heel logisch. De liefde van Christus moet worden erkend als de wijze uitdrukking van Gods plan in de menswording, niet slechts een ongeanimeerde bevestiging van menselijke zwakheid als een soort bijzaak van Gods kant. De liefde van Christus’ hart lijkt nog overweldigender als we bedenken dat het geleid wordt door de goddelijke wijsheid die in zijn Heilige Hoofd is verankerd.

De tijd voor devotionele synthese

Onze Heer openbaarde aan de heilige Margaretha Maria dat hij de openbaring van het Heilig Hart had bewaard voor een tijd waarin de liefde koud was geworden in de Kerk. Interessant is dat ondanks haar verlangen om precies te weten wanneer de devotie tot het Heilige Hoofd tot zijn recht zou komen, Teresa nooit werd getoond; ze wist alleen dat het het tegengif moest zijn voor intellectuele trots en verwarring die zelfs in haar eigen tijd uitbrak. Eens, tijdens de veertig uurs expositie in haar parochie, bracht Onze-Lieve-Heer haar heel duidelijk hoe hij het mysterie van de menswording wilde laten prediken en de rozenkrans wilde laten bidden. Deze moesten een middel zijn om de mensen beter de mysteries van de menswording te leren, zodat de Kerk de wereld kon voorbereiden op de praktijk van de devotie tot het Heilige Hoofd. Nu zouden we kunnen zeggen dat het diepere begrip van de menswording nu eindelijk in de Kerk is aangekomen voor degenen met ogen om te zien, vooral in de geschriften van paus Johannes Paulus II, voor wie Jezus ‘Heer van de Kosmos en Heer van de Geschiedenis’ is. Het is de visie van zoveel hedendaagse theologen – dat de menswording geen addendum is van de kant van Gods Zoon. Het is in feite de climax van twaalf miljard scheppingsjaren. Dit is natuurlijk de visie van de Geloofsbeweging en een visie die de Catechismus bevestigt. De liefde van het Heilig Hart is dus van één economie met de wijsheid die is verankerd in het weefsel van ons oude universum, maar vooral in de Schrift, de instelling van de Kerk en sacramenten, en vooral de Heilige Eucharistie.

Liefde geordend door Wijsheid

Alleen Christus kan ons laten zien hoe we volmaakt kunnen liefhebben, want dat was zijn missie voordat de eeuwen begonnen. Het belangrijkste is dat zijn liefde getuigt van de wijsheid achter alle ware liefde – dat er ‘regels’ zijn in de liefde die onze ongeordende moderne wereld heeft afgewezen of uit het oog is verloren. De devotie tot het Heilige Hoofd lijkt echt de bekroning van de devotie tot het Heilig Hart te zijn en op een zeer geschikt moment te zijn gekomen. Hoewel ze misschien nooit het exacte tijdstip van aanvaarding door de wereld heeft gekend, schreef Teresa aan haar geestelijk leidsman: “O mijn vader, zien we niet de diepte van die goddelijke Wijsheid in de tijd die Hij heeft gereserveerd voor de manifestatie van Zijn aanbiddelijke Wil in dit opzicht?” Misschien tot verbazing van velen is de devotie tot het Heilig Hart niet de uitvinding van de zeventiende eeuw. Men kan de bron ervan niet expliciet terugvoeren naar Sint-Jan en Paulus, maar het werd zeker een heel millennium geleden duidelijk manifest. Door de wisselvalligheden van de menselijke geschiedenis heeft het gewone mannen en vrouwen aangemoedigd om heldhaftige volgelingen van Christus te worden, terwijl de liefde anders misschien was uitgestorven in de heersende cultuur. In onze eigen tijd kan niemand ontkennen dat er grote nieuwe energieën van liefde te vinden zijn.

De vlam van zowel Liefde als Waarheid opnieuw aanwakkeren

Maar als we de onrust van verwarring willen vermijden die in de motiverende filosofieën van zovelen is geslopen, moeten we ons wenden tot de wijsheid van Het Heilige Hoofd van Christus dat al het liefhebben van zijn Hart leidt. En het lijkt duidelijk dat het eren van dat Heilige Hoofd de perfecte manier zou zijn om de eeuwenoude devotie tot het Heilig Hart nieuw leven in te blazen. Verre van een overblijfsel te zijn van een verouderde spiritualiteit, kan het eerder effectief blijken te zijn in het aanwakkeren van toekomstige generaties met apostolische ijver. Misschien moet het laatste woord gaan naar onze paus die zo’n trouwe zoon van het Heilig Hart is: “Door de uitdaging van de nieuwe evangelisatie aan te gaan, herontdekt de christen die naar het Hart van Christus kijkt en zichzelf en zijn broeders en zusters aan hem, de Heer van tijd en van de geschiedenis, wijdt, dat hij de drager is van zijn licht. Gemotiveerd door deze geest van dienstbaarheid, werkt hij mee aan het openen voor alle mensen het vooruitzicht om te worden opgewekt tot hun eigen persoonlijke en gemeenschappelijke volheid. Meer informatie over Teresa Higginson en de devotie is te vinden op www.sacredhead.org

Bron: www.faith.org.uk